Privacyverklaring

Mother Goose, gevestigd aan de Mesdagstraat 18, 3131 GN te Vlaardingen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring:

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Mother Goose verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons (heeft) verstrekt.

Het gaat om de volgende persoonsgegevens:

– voor- en achternaam
– adres
– postcode
– woonplaats
– land
– e-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders/voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan s.v.p. contact met ons op via info@mother-goose.biz; wij zullen de gegevens dan verwijderen.

Met welk doel en op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken

Mother Goose verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Mother Goose verwerkt ook persoonsgegevens als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Mother Goose neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mother Goose) aan te pas komt.

Bewaartermijn persoonlijke gegevens

Mother Goose bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

– Personalia: Bewaartermijn 7 jaar => Belastingdienst.
– Adres: Bewaartermijn 7 jaar => Belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden

Mother Goose verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

Mother Goose neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Mother Goose via info@mother-goose.biz.

Fotomateriaal

Mother Goose gebruikt -uitsluitend met uitdrukkelijke toestemming- foto’s die gemaakt worden tijdens workshops, cursussen en/of open kas-dagen en van bruidswerk en rouwwerk. Deze foto’s worden gebruikt ten behoeve van de website.
Als u de indruk heeft dat Mother Goose zonder uw toestemming fotomateriaal waarop u te zien bent op de website heeft geplaatst, neem dan contact op via info@mother-goose.biz. Mother Goose zal de foto(‘s) dan verwijderen.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

www.mother-goose.biz gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit (functionele-, analytische- en tracking-cookies). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Deze cookies zorgen ervoor dat www.mother-goose.biz naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden niet gebruikt om u te identificeren.

Daarnaast maakt Mother Goose gebruik van Google Analytics. Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst van Google Analytics met als doel data te verzamelen om u uiteindelijk een optimale gebruikerservaring te kunnen geven. Middels het verzamelen van data via Google Analytics krijgt Mother Goose inzicht in het gebruik en kunnen deze statistieken worden toegepast op onze website. De aldus verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Mother Goose heeft hier geen invloed op. Mother Goose heeft Google niet toegestaan de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Tevens worden de IP-adressen geanonimiseerd.

Derden hebben geen toegang tot de door Mother Goose geplaatste cookies.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen en/of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mother Goose en heeft u het recht op gegevensoverdracht. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, bijvoorbeeld een door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en/of overdracht van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mother-goose.biz. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Mother Goose wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Vertalingen

Deze verklaring is zowel in het Nederlands als in het Engels opgesteld. Indien de Engelse versie verschillen vertoont met de Nederlandse versie, is de Nederlandse versie leidend.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Mother Goose behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. U wordt dan ook aangeraden deze verklaring met enige regelmaat te raadplegen.

Versie mei 2018

Pin It on Pinterest